Projekty zrealizowane

Projekt “W DRODZE DO PRACY” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był od 01.08.2014 r. do 30.04.2015 r. w ramach Osi VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nr konkursu 1/POKL/7.2.1/2013
Nr wniosku POKL.07.02.01-14-035/14

Celem projektu było wsparcie działalności CIS Fundacji Hominem poprzez przygotowanie do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym, społecznym i do samodzielnego świadczenia pracy 80% spośród 10 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z m. st. Warszawy do końca 04.2015 r.

Grupa docelowa:

Osoby niezatrudnione zamieszkałe na terenie m. st. Warszawy zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym:

 • długotrwale bezrobotni
 • niepełnosprawni
 • bezdomni
 • po odbyciu kary pozbawienia wolności
 • uzależnieni

Zadania projektu:

 1. Reintegracja społeczna
  • trening umiejętności społecznych
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (WAPP)
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne
  • indywidualne doradztwo zawodowe
 2. Reintegracja zawodowa
  • warsztaty remontowo-budowlane przyuczające do pracy w zawodzie (zajęcia teoretyczne i praktyczne)
  • staże na stanowisku Pracownik remontowo-budowlany

Założone wskaźniki zostały osiągnięte w 100%.

Dajemy ludziom nadzieję na lepsze jutro