Projekty EFS

Aktualnie Fundacja Hominem realizuje projekt “KLUCZOWE KOMPETENCJE KLUCZEM DO SUKCESU – program podnoszenia kompetencji komputerowych i językowych osób o niskich kwalifikacjach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2. Kompetencje kluczowe osób dorosłych.

Nr naboru: RPMA.10.02.00-IP.01-14-015/16
Nr wniosku: RPMA.10.02.00-14-4746/16

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy min. 90% spośród 150 osób (90 kobiet i 60 mężczyzn) powyżej 25 roku życia zamieszkałych na terenie powiatu grójeckiego i piaseczyńskiego o niskich kwalifikacjach (bez pracy, zatrudnionych, zamieszkałych na terenach wiejskich) poprzez nabycie, podwyższenie lub uzupełnienie umiejętności i kompetencji cyfrowych lub językowych poprzez szkolenia do 31.08.2018 r.

Zadania projektu:

  1. Szkolenia komputerowe
    • ECDL Profile
  2. Szkolenia językowe
    • język angielski

Więcej o projekcie na stronie business-school.pl/kompetencje.hominem

Dajemy ludziom nadzieję na lepsze jutro