O Fundacji

Fundacja Hominem jest organizacją pozarządową działającą na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej.

Została powołana w celu wszechstronnej działalności w zakresie niesienia pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub wykluczonym społecznie, w szczególności z powodu:

 • niepełnosprawności,
 • ubóstwa,
 • bezrobocia,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu,
 • narkomanii,
 • ofiarom wypadków drogowych oraz
 • błędów lekarskich.

W dniu 05.06.2012 r. Fundacja została wpisana do KRS – numer 0000423209


Siedziba i adres Fundacji Hominem

ul. Kochanowskiego 33/5
01-864 Warszawa

Dajemy ludziom nadzieję na lepsze jutro